„Gazeta Polska” i TV Republika kłamliwie atakują Związek Żołnierzy NSZ

Aktualności

„Gazeta Polska” w dniu 28.10.2020 r. zamieściła oszczerczy tekst o Związku Żołnierzy NSZ i przepisała na swoje łamy wcześniejsze kłamstwa na temat Związku z dodatku do „Gazety Wyborczej”. Wszystko to w obronie jednej komercyjnej firmy, która nadal chce żerować na pracy społecznej Kombatantów i członków Związku.

Do tej pory niektóre firmy komercyjne pasożytowały na wieloletniej pracy społecznej Kombatantów NSZ i młodych członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, spieniężając promowaną przez Związek symbolikę organizacyjną i czerpiąc z tego zyski do prywatnych kieszeni właścicieli firm. To nie przeszkadzało „Gazecie Polskiej”. Związek Żołnierzy NSZ zgłosił 2 lata temu wniosek o zastrzeżenie swojej symboliki w Urzędzie Patentowym i ponad rok temu zamieściliśmy na naszym oficjalnym profilu na facebooku NARODOWE SIŁY ZBROJNE informację, że objęliśmy ochroną prawną symbol jaszczurki Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Nikt się tym wtedy nie zainteresował.

Gdy wezwaliśmy firmę Red is Bad do podzielenia się ułamkiem zysków, które czerpią z wieloletniej pracy społecznej naszych Kombatantów i członków, to „Gazeta Polska” i TV Republika zaatakowały Związek Żołnierzy NSZ. Według nich skandalem nie jest czerpanie zysków ze sprzedaży symboliki niezależnej organizacji kombatanckiej. Natomiast dla „Gazety Polskiej” i TV Republika skandalem jest domaganie się małej części zysku na wspieranie środowiska kombatantów i na działalność społeczną związku kombatanckiego, który przez wiele lat ciągłych wysiłków rozpropagował swoją symbolikę.

Symbol jaszczurki Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy do 2012 roku był rozpoznawany tylko w bardzo wąskim gronie Kombatantów i sympatyków tradycji NSZ. Od 2012 roku Związek Żołnierzy NSZ podjął planową i prowadzoną społecznie przez lata kampanię promocyjną symbolu jaszczurki. Naszą ideową pracę patriotyczną zaczęli wykorzystywać ludzie zajmujący się komercyjną sprzedażą gadżetów. Cześć z nich poczuwa się do wspierania naszych wysiłków poprzez podzielenie się zyskiem, który czerpią dzięki naszej działalności. Inni niegrzecznie nam odpowiadali, że skoro nie zastrzegliśmy naszej symboliki, to nie muszą wspierać jej promocji. Jedna z firm komercyjnych próbowała nawet zastrzec w Urzędzie Patentowym grafikę jaszczurki z elementami grafiki łudząco podobnymi do naszych własnych, wytworzonych społecznie w Związku Żołnierzy NSZ. Stanowczy protest Związku Żołnierzy NSZ w Urzędzie Patentowym uniemożliwił przywłaszczenie naszej symboliki. Istnieje również firma komercyjna, która obok koszulek z symboliką NSZ sprzedaje koszulki popierające aborcję. To oburza Kombatantów NSZ i ZJ. Postanowiliśmy skończyć z pasożytowaniem niektórych firm komercyjnych na naszych Kombatantach i na pracy społecznej członków Związku Żołnierzy NSZ.

Związek Żołnierzy NSZ jest jedyną organizacją kombatancką, która statutowo reprezentuje żołnierzy polskiego podziemia narodowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Tylko w Związku Żołnierzy NSZ są żołnierze Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Zgodnie ze statutem Związku, celem, dla którego Kombatanci powołali Związek, jest promocja tradycji i ideałów wszystkich formacji wojskowych polskiego podziemia narodowego (NSZ, ZJ, NZW, NOW, NLOW, „Wilki” i inne). Dlatego wszyscy mogą używać naszej symboliki, z zastrzeżeniem, że będzie ona prezentowana w sposób godny. Firmy komercyjne, które na dużą skalę czerpią zyski z wykorzystywania naszej symboliki są proszone o podpisanie umów licencyjnych ze Związkiem Żołnierzy NSZ, w których zobowiązane są do przekazywania ułamka zysku na cele statutowe Związku Żołnierzy NSZ, a Związek w zamian będzie promował ich produkty z symboliką NSZ. Celem nadrzędnym współpracy jest promocja symboliki NSZ, a nie zysk finansowy. Związek Żołnierzy NSZ jest organizacją społeczną , która nie działa dla zysku. Związek jest jedyną organizacją społeczną powołaną przez samych Kombatantów NSZ i Związku Jaszczurczego do promocji ideałów i tradycji tych formacji wojskowych.

Kłamstwa TV Republika

Kłamstwem jest informacja podawana przez TV Republika, że prezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek zastrzegł znak Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Znak ten zastrzegł Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, czyli jedyna instytucja skupiająca Kombatantów Związku Jaszczurczego. Władze Związku zrobiły to w odpowiedzi na wnoszone od 7 lat do Zarządu Głównego prośby Kombatantów, żeby w końcu objąć ochroną prawną symbolikę NSZ i ZJ. Zdarzały się bowiem przypadki wykorzystywania symboliki NSZ i ZJ do znieważania Kombatantów NSZ i ZJ.

Kłamstwem TV Republika jest insynuacja, że Karol Wołek domaga się pieniędzy za używanie symboliki Związku Jaszczurczego. To Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, poprzez współpracującą ze Związkiem kancelarię adwokacką, wystąpił z propozycją do kilku największych firm komercyjnych, które od lat czerpią zyski finansowe ze sprzedaży naszej symboliki, żeby ucywilizować ten proceder z korzyścią dla Kombatantów i promocji symboliki NSZ.

Kolejnym kłamstwem wypowiadanym przez lektora TV Republika jest twierdzenie, że Karol Wołek osobiście uzyskał patent ochronny nad symbolem jaszczurki ZJ. Dokument świadectwa ochronnego pokazany w TV Republika zaświadcza, że patent ochronny uzyskał związek kombatancki „Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”. Lektor TV Republika przeczy dokumentom pokazywanym na obrazie. To samo kłamstwo jest powtórzone z premedytacją w „Gazecie Polskiej”, pomimo znajomości treści dokumentów.

Kolejnym kłamstwem wypowiadanym przez lektora TV Republika i wiceprezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen jest, że Kombatanci nie są na pierwszym planie działalności Związku Żołnierzy NSZ, co zostało zobrazowane fragmentem celów statutowych Związku Żołnierzy NSZ, w którym na pierwszym miejscu jest zapis „Przywracanie godności, dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy”. Do statutu Związku Żołnierzy NSZ ten zapis wpisali sami Kombatanci NSZ już w 1990 roku, jako najważniejszą potrzebę środowiska kombatantów NSZ.

Kłamstwa „Gazety Polskiej”

Związek Żołnierzy NSZ informuje dziennikarzy „Gazety Polskiej”, że jaszczurka nie jest symbolem NSZ, tylko Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Warto, chociaż pobieżnie, zapoznać się z tematyką, którą się opisuje.

Dziennikarze „Gazety Polskiej” w artykule przytaczają sprawę postawienia Karolowi Wołkowi zarzutów karnych. Zupełnie pominęli fakt, że został on uniewinniony od wszystkich zarzutów, a w pisemnym uzasadnianiu wyroku Sąd stwierdził, że przeciw Karolowi Wołkowi były składane „kłamliwe” zeznania. Cała sprawa została opisana tutaj: https://nsz.com.pl/jak-usilowano-zniszczyc-narodowca/

Dziennikarze „Gazety Polskiej” przepisali fragmenty artykułu z dodatku do „Gazety Wyborczej” „Duży Format”, powtarzając kłamstwa Wyborczej. Mogli zweryfikować przekazywane informacje w internecie, ale postanowili przepisać nieprawdziwe treści za „Gazetą Wyborczą”.

TV Republika użyła materiałów filmowych z organizowanych przez Związek Żołnierzy NSZ uroczystości ogólnopolskich ku czci NSZ bez pytania nas o zgodę na wykorzystanie naszych materiałów filmowych, ani nie oznaczając autora i źródła pochodzenia wykorzystywanych materiałów filmowych. Kradzież czyjejś twórczości jest naganna i nie przystoi cywilizowanym na sposób europejski środowiskom i osobom.

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych