Regulamin Pomnika-Grobowca Żołnierzy NSZ

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Zarząd Główny

REGULAMIN
Pomnika-Grobowca Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ

 

 1. Pomnik-Grobowiec Żołnierzy NSZ, zwany dalej Pomnikiem, ma charakter kwatery wojskowej, usytuowanej na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez właściwe władze i jest własnością ZG ZŻNSZ.

 2. Na głównej, pionowej płycie Pomnika wykute są nazwy zgrupowań i nazwiska dowódców oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, które wchodziły w skład Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, znak Związku Żołnierzy NSZ oraz fragment ich modlitwy. Bez zgody Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ nie mogą być przeprowadzane żadne zmiany konstrukcyjne i wystroju zewnętrznego Pomnika.

 3. W części podziemnej Pomnika znajduje się kolumbarium przeznaczone na około 60 urn z prochami osób uprawnionych, o których mowa w pkt. 4. Imiona, nazwiska, pseudonimy, stopnie wojskowe oraz daty urodzenia i zgonu osób, których prochy będą składane w urnach w kolumbarium Pomnika, zostaną wykute na płytach położonych u stóp płyty głównej.

 4. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o złożenie urn z ich prochami w kolumbarium Pomnika są żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych bez względu na stopień wojskowy, przynależność organizacyjną, wyznanie - oraz ich żony.

 5. Miejsce na złożenie w kolumbarium Pomnika urn z prochami może być przyznane wyłącznie osobom określonym w pkt. 4. Decyzję podejmuje Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego za życia osoby uprawnionej lub po jego zgonie - przez najbliższą rodzinę.

 6. Rodziny wybitnie zasłużonych żołnierzy NSZ mogą się ubiegać o asystę honorową Wojska Polskiego w czasie uroczystości pogrzebowej, niezależnie od uczestnictwa w niej duchownego - zgodnie z wyznaniem lub życzeniem zmarłego.

 7. Koszty związane z pogrzebem, opłatą cmentarną, otwarciem i zamknięciem kolumbarium oraz wykuciem napisu na tablicy ponosi rodzina zmarłego.

 8. Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ powołuje Zespół Administracyjny Pomnika. Zespół, w imieniu Zarządu Głównego ZŻNSZ, służy rodzinie zmarłego pomocą w przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z pogrzebem, a w szczególności w Zarządzie m. st. Warszawy oraz Kancelarii Cmentarza. Powstały Zespół prowadzi dokumentację, której zakres określi Zarząd Główny ZŻNSZ.

 9. Zespół Administracyjny, określony w pkt. 8, oraz rodziny zmarłych, których prochy złożono w kolumbarium - sprawują opiekę nad Pomnikiem. Zarząd Główny ZŻNSZ przyjmuje dobrowolne wpłaty na pokrycie kosztów niezbędnych dla utrzymania Pomnika w należytym stanie.

 10. Osoby uprawnione, o których mowa w pkt. 4, a po ich śmierci rodziny, nie mogą tłumaczyć się nieznajomością niniejszego regulaminu.

 11. Kopie niniejszego regulaminu zostaną złożone w Zarządzie m. st. Warszawy oraz Kancelarii Powązkowskiego Cmentarza Wojskowego w Warszawie.
Warszawa, 1 lutego 2001 roku Za Zarząd Główny
Związku Żołnierzy NSZ
prezes Zarządu Głównego
(-) dr Bohdan Szucki

 Wzór zawiadomienia

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Zarząd Główny
ul. Mokotowska 17 m. 14, 00-640 Warszawa, tel. 825-56-64


Zespół Administracyjny
Pomnika-Grobowca Żołnierzy NSZ
na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zawiadamiamy, że Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ wyraził zgodę na złożenie urny z Twoimi prochami w kolumbarium Pomnika-Grobowca Żołnierzy NSZ na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Na płycie Pomnika będą wykute, po uroczystości pogrzebowej, następujące dane:
- aktualny stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz ewentualnie pseudonim,
- daty urodzenia i śmierci, a w razie zgonu poza granicami Polski, także kraj zgonu.
Dane te oraz akt zgonu powinna nam dostarczyć Rodzina lub jej przedstawiciel, który będzie uzgadniać termin uroczystości pogrzebowej oraz inne sprawy formalne z nią związane.
Zespół, w imieniu Zarządu Głównego ZŻNSZ, służyć będzie pomocą w załatwieniu wszelkich czynności związanych ze złożeniem urmy z prochami w kolumbarium Pomnika-Grobowca.
Do Zespołu, za zgodą Zarządu Głównego naszego Związku, wchodzą:
- Zbigniew Kuciewicz ("Szwagier"), tel. warszawski 773-16-16,
- Jerzy Rutkowski ("Sęk"), tel. warszawski 841-28-20.
Korespondencję do członków Zespołu prosimy kierować na adres Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami

Zbigniew Kuciewicz                Jerzy Rutkowski