Ogłoszenie o wyniku postępowania na przygotowanie w roku 2006 dla potrzeb edukacyjnych IPN filmu dokumentalnego na temat historii Narodowych Sił Zbrojnych - encyklopedii wiedzy o działalności Narodowych Sił Zbrojnych w postaci 6 płyt multimedialnych.

OGŁOSZENIE
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
00 - 207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6


zawiadamia o wyniku

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PRZYGOTOWANIE W ROKU 2006 FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH - ENCYKLOPEDII WIEDZY O DZIAŁALNOŚCI NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W POSTACI 6 PŁYT MULTIMEDIALNYCH


(nr 92111250-9 Wspólnego Słownika Zamówień - CPV)

 

Uprzejmie informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy:
STUDIO FILMOWE "Dr Watkins" Sp. z o.o., ul. Konstancińska 7 B m. 89, 02-942 Warszawa z ceną 100.000,00 zł netto.

Przepis art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamówienie z wolnej ręki to tryb zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zaproponowana w ofercie z dnia 21 września 2006 r. "Alternatywna wersja projektu" spełnia wymagania merytoryczne Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej IPN >> Zamówienia publiczne