Uchwała nr XVI/71/2007
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


W sprawie: poparcia inicjatywy budowy figury poświęconej poległym i pomordowanym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania "Bartek" zlokalizowanej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej na dz. 1634 przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Zarząd Okręgu Podbeskidzie w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Popiera inicjatywę Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Zarząd Okręgu Podbeskidzie w Żywcu dotyczącą budowy Figury w Hołdzie Żołnierzom VII okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania "Bartek" walczących o wolną Polskę, w tym 16 żołnierzy - mieszkańców Szczyrku.

 

§ 2

Rada Miejska apeluje do społeczeństwa Miasta Szczyrk o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy związanej z inicjatywą budowy Figury.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczyrk do aktywnego włączenia się w dzieło budowy Miejsca Pamięci Narodowej poświęconej żołnierzom zgrupowania "Bartek".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Miasta Szczyrk.