UCHWAŁA NR XIV/226/07
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie nadania nazwy "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i wschodniej obwodnicy miasta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zmiany; Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku  Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i  wschodniej obwodnicy miasta.

§ 2.

Rondo oznaczono kolorem zielonym na graficznym załączniku do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.