Pierwszy numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w grudniu 1990 roku. Ma
tylko 6 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej
wierną kopię (co do znaku) całego biuletynu.

Spis treści:
Od redakcji - str. 1
Sprawy organizacyjne - str. 2
Komunikaty Zarządu Głównego związku - str. 5

 

 

 


 BIULETYN ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

---------------------------------------------------------------

Rok I Lublin, grudzień 1990 r. Nr 1

---------------------------------------------------------------OD REDAKCJIPo 50 latach prześladowań żołnierze Narodowych Sił Zbroj-

nych uzyskali prawa obywatelskie.

Przez ponad 40 lat ci,którzy walczyli o wyzwolenie kraju

spod okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz bronili przed wprowa-

dzeniem ustroju komunistycznego w Polsce byli traktowani jako wro-

gowie narodu. Byli prześladowani i mordowani jedynie za to,że wy-

stępowali przeciwko narzuconemu przez obce mocarstwo ustrojowi,któ-

ry doprowadził kraj do ruiny gospodarczej i zdemoralizował ludzi

sprawujących władzę i z nimi współpracujących.

Pod rządami komunistycznymi wymordowano tysiące najlepszych

Polaków,nie tylko czynnych przeciwników ustroju ale i żołnierzy,

którzy dokonali bohaterskich czynów w walkach z hitlerowcami zarówno

w kraju jak i na Zachodzie w armiach sprzymierzeńców.

Straconego życia nie da się przywrócić ale należy przywrócić

godność dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy.

Dla dokonania tego ważnego zadania powołany został Związek

Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z siedzibą w Lublinie,którego

terenem działalności jest obszar Państwa Polskiego.

Celem Związku jest:

- przywrócenie godności dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy,

- utrzymywanie więzów przyjaźni,koleżeńska pomoc i braterstwo broni

NSZ,

- badanie,utrwalanie i upowszechnianie historii,tradycji i dziedzic-

twa ideowego NSZ,

- występowanie o nadanie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy NSZ

i ich rodzin.

Najważniejszym obecnie zadaniem jest zorganizowanie na

terenie całego kraju oddziałów okręgowych Związku,w których będą

zrzeszeni żołnierze NOW,NOB,NSZ,NZW i WIN oraz ich rodziny.

Drugim również bardzo ważnym zadaniem jest ocalenie od

zapomnienia historii organizacji,jej działalność, rejestr jej człon-

ków oraz grobów poległych i zamordowanych żołnierzy i ich rodzin.Str.2 Szczerbiec - grudzień 1990 r

-----------------------------------------------------------------

Związek zamierza sporządzić i wydać w formie encyklopedycz-

nej listę żołnierzy NOW,NOB,NSZ i NZW aresztowanych,straconych i po-

ległych w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w okresie

ustroju komunistycznego w Polsce.

Zadania spoczywające na Związku są olbrzymie. Prowadzona

przez komunistów propaganda zaszargała opinię NSZ w sposób dotych-

czas niespotykany w historii. W umysłach wielu Polaków,zwłaszcza

urodzonych po wojnie utrwalono,że Narodowe Siły Zbrojne były orga-

nizacją wrogą. Rzeczywiście była to organizacja zwalczająca ustrój

komunistyczny, narzucony przez obce mocarstwo.

Odkłamania tej historii można będzie dokonać tylko wspól-

nymi siłami wszystkich żołnierzy NSZ. Najważniejszą rolę w tej

sprawie muszą odegrać Zarządy Okręgowe Związku,które przez bezpośrednie

kontakty ze swoimi członkami będą mogły zebrać dokumenty i relacje

dotyczące działalności Narodowych Sił Zbrojnych.

Redakcja prosi o nadsyłanie ciekawych relacji z akcji party-

zanckich,które będą zamieszczane na łamach Biuletynu. W relacjach

należy podawać nazwiska i pseudonimy możliwie wszystkich biorących

udział w akcjach żołnierzy, dowódców,poległych i rannych.

Biuletynowi nadaliśmy tytuł,jaki nosił tygodnik konspira-

cyjny,wydawany od czerwca 1943 r.do lipca 1945 r. w Okręgu Lubelskim

NSZ. Biuletyn redagowany jest przez kilku członków Redakcji tygodnika

"Szczerbiec"-

W pierwszym okresie Biuletyn będzie miesięcznikiem. W przy-

szłości w zależności od potrzeb - być może będzie wydawany częściej.-Marek Grzesiuk
SPRAWY ORGANIZACYJNEZwiązek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,mający siedzibę

w Lublinie zarejestrowany został 1 sierpnia 1990 r.w Sądzie Wojewódz-

kim I Wydział Cywilny w Lublinie Sygn.akt Ns Rej.St.31/90. Terenem

działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego a cele i sposoby

ich realizacji określone są w statucie.

Walne Zebranie Delegatów Związku odbyło się 15 września

1990 r. w Lublinie,na którym wybrano Zarząd Główny w składzie:

- Bohdan Szucki - prezes

- Marek Grzesiuk - wiceprezes

i rzecznik prasowy Związku

- Henryk Staszewski - sekretarz

- Witold Wolanin - skarbnik

- Ryszard Piwiński - członek prezydium - radca praw.

- Franciszek Flisiński - -"-Szczerbiec - grudzień 1990 r. str. 3

---------------------------------------------------------------------

Adresy kontaktowe/tymczasowe/ z Zarządem Głównym Związku:

- ul. Kowalska Nr 8 m 3, 20-115 Lublin - Bohdan Szucki,tel.205-60

- ul.Droga Męcz.Majdanka Nr 26 m.3, 20-310 Lublin -Henryk Staszewski

tel.417-37W październiku 1990 r.Ordynariusz Diecezji Lubelskiej Ksiądz Biskup

Bolesław Pylak na wniosek Zarządu Głównego Związku powołał Kapelana

żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Został nim Ksiądz Ryszard J u r a k,

proboszc parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w osie-

dlu Czuby w Lublinie,przy ul.Jana Pawła II Nr 11.

Do końca 1990 r. powołane zostały następujące oddziały okręgowe

Związku Żołnierzy NSZ :1. w Lublinie na podstawie Postanowienia Nr 1 z 15 września.

Walne Zebranie Członków odbyło się 15 września 1990 r,na którym

wybrano zarząd w składzie:

- Ludwik Meresta - prezes

- Henryk Wieczorek - wiceprezes

- Irena Zarychta - sekretarz

- Stanisław Pupek - skarbnik

- Tadeusz Kamiński - członek

- Jan Kowalski - członek

Adresy kontaktowe/tymczasowe/ z Zarządem Okręgu Związku:

- ul.Karpińskiego Nr 5 m 60 - Puławy,tel.29-34 Ludwik Meresta

- ul.Grażyny Nr 12 m 16 -20-605 Lublin,tel.55-89-32 Irena Zarychta2. we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Nr 2 z 15 września 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 13 października 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

- Witold Szpatowicz - prezes

- Czesław Czaplicki - wiceprezes

- Marian Mandecki - sekretarz

- Władysław Dłużniewski - skarbnik

- Janina Kuś - członek

- Barbara Gawlik - członek

- Marian Bobolewski - członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

- ul.Żeromskiego Nr 37 m 12 - 50-321 Wrocław, Witold SzpatowiczStr.4 Szczerbiec - grudzień 1990 r.

-------------------------------------------------------------------3. w Łomży na podstawie Postanowienia Nr 3 z 6 listopada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 20 października 1990 r.,na

którym wybrano Zarząd Okręgu w składzie:

- Władysław Dzierzgowski - prezes

- Czesława Łubaszowska - wiceprezes

- Jan Kossakowski - sekretarz

- Roman Terejak - członek

- Jerzy Zawistowski - członek

- Marian Olszewski - członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

- ul.Fabryczna Nr 23, 18-400 Łomża , Władysław Dzierzgowski4. w Kielcach Okręg Świętokrzyski na podstawie Postanowienia nr 4

z 6 listopada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 9 listopada 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

- Eugeniusz Kerner gen.bryg. - prezes honorowy

- Zygmunt Krasnowski - prezes

- Stanisław Lisowski - wiceprezes

- Irena Hruszczak - sekretarz

- Józef Lisowski - skarbnik

- Władysław Kołaczkiewicz - członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

- ul. Grunwaldzka Nr 22 m 70 - 25-736 Kielce - Zygmunt Krasnowski

tel.508-095.w Warszawie Okręg Stołeczny na podstawie Powołania Nr 5 z 20 listo-

pada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 30 listopada 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

- Michał Pobocha - prezes honorowy

- Stanisław Borodzicz - prezes

- Jerzy Nachtman - wiceprezes

- Witold Teske - sekretarz

- Zenon Pszczółkowski - skarbnik

- Maria Kobierzycka-Maciąg - członek

- ksiądz Franciszek Nowicki - członek

- Tadeusz Tomaszkiewicz - członek

- Andrzej Filipowski - członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

- ul.Kwiatowa Nr 12 m 7 - 02-579 Warszawa , Stanisław BorodziczSzczerbiec - grudzień 1990 r Str.5

------------------------------------------------------------------

6. W połowie stycznia 1991 r. powołany będzie Okręg Pomorski z sie-

dzibą w Gdyni.

W końcowej fazie organizacji znajdują się okręgi:w Częstochowie,

Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Koninie .KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU11 grudnia 1990 r. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew J.

Kraszewski - Duszpasterz Polskich Kombatantów przyjął na audiencji

członków zarządu głównego i Kapelana żołnierzy NSZ księdza Ryszarda

Juraka.29 grudnia 1990 r. przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ poraz

pierwszy brali udział na zaproszenie Duszpasterza Polskich Kombatantów

w tradycyjnym opłatku świątecznym i spotkaniu noworocznym z udziałem

J.E.ks.Prymasa Józefa Kardynała Glempa.

W drugiej połowie grudnia 1990 r. Związek Żołnierzy Narodowych

Sił Zbrojnych ujęty został w wykazie Stowarzyszeń Kombatanckich i ofiar

wojny przyjmujących i rekomendujących wnioski o przyznanie uprawnień

kombatanckich przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

W związku z tym żołnierze NSZ mogą już składać w swoich Zarządach

Okręgowych wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich zgodnie

z Regulaminem wydanym w lutym 1990 r.przez Biuro do Spraw Kombatantów

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Po zaopiniowaniu każdego wniosku przez Zarząd Okręgu /rubryka 20

Kwestionariusza/ wnioski należy przesłać do Zarządu Głównego,który

po napisaniu rekomendacji na odpowiednim druku prześle je do Ministers-

twa lub do nowopowołanej instytucji przy Prezydencie R.P.11 listopada 1990 r. odbyło się poświęcenie sztandaru 202 pp.

Narodowych Sił Zbrojnych w kościele parafialnym we Włoszczowie.

W uroczystości tej udział wzięli członkowie Zarządu Głównego Związku,

partyzanci tego pułku,delegacje zarządów okręgowych związku i miejsco-

we społeczeństwo.Zarząd Główny Związku przypomina,że zgodnie z art.20 ust.1 ustawy

z 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. Nr 20,poz.194/

zarządy okręgowe zobowiązane są do powiadomienia Urzędu Wojewódzkiego

o powołaniu okręgu. Należy podać również skład zarządu i adres siedziby

oraz doręczyć statut Związku.Str.6 Szczerbiec - grudzień 1990 r.

------------------------------------------------------------------

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przesłał

22 grudnia 1990 r. do Lecha Wałęsy - Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej list gratulacyjny następującej treści:Wielce Szanowny Panie Prezydencie !W dniu tak uroczystym dla wszystkich Polaków,w którym z woli

Narodu obejmuje Pan,Ekscelencjo najwyższy Urząd Prezydenta wolnej Naj-

jaśniejszej Rzeczypospolitej,my żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych

składamy Panu hołd i gorące podziękowanie za wytrwałą i zwycięską

walkę o Polskę niepodległą,uwolnioną spod komunistycznej okupacji.Wiemy jak wielki to był trud,bowiem żołnierze Narodowych Sił

Zbrojnych jako pierwsi podjęli walkę z najeźdzcą nie tylko hitlerowskim

ale i komunistycznym.Podejmując tę walkę,nasze pokolenie czerpało siłę z krwi prze-

lanej przez Powstańców 1831 i 1863 roku,przez Legionistów I Wojny

Światowej,prez żołnierzy roku 1920. Wierzyliśmy zawsze,że i w obecnej

dobie z krwi przelanej w obronie słusznej polskiej sprawy przez naj-

lepszych synów Ojczyzny,z ich cierpień i prześladowań,trwających przez

cały czas pod rządami komunistycznej agentury wyrośnie pokolenie,

które walkę o wolną Polskę doprowadzi do całkowitego zwycięstwa.Pan,Panie Przezydencie należy do tego pokolenia.Życzymy Panu, Panie Prezydencie dużo zdrowia i mocy ducha do

dalszej pracy dla dobra Narodu na słusznie obranej drodze.Życzymy Panu,

by pełniąc tak zaszczytne ale trudne stanowisko Prezydenta Rzeczypospo-

litej cieszył się Pan zawsze opieką Tej "co Jasnej broni Częstochowy

i w Ostrej świeci Bramie".

Prezes

Zarządu Głównego

/-/ dr Bohdan Szucki

-o-

Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ wspólnie z Cukrownią w Garbo-

wie przygotowuje zorganizowanie uroczystości związanej z poświęceniem

tablicy dla uczczenia gen.bryg.NSZ Zygmunta Broniewskiego,ps."Bogucki"

- komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1944 - 1945.

Uroczystość ta odbędzie się 16 czerwca 1991 r. w Garbowie pod

Lublinem,gdzie do 1944 r.Zygmunt Broniewski mieszkał,posiadając mają-

tek ziemski i był akcjonariuszem miejscowej cukrowni.

Związek ma nadzieję,że w uroczystości tej,pierwszej o zasięgu

ogólnokrajowej w Wolnej polsce wezmą udział żołnierze NSZ z całego

kraju i emigranci.