65. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Rozkaz o powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych wydał 20 września 1942 roku pierwszy komendant główny NSZ, płk Ignacy Oziewicz ps. "Czesław". Proces formowania NSZ rozpoczął jednak faktycznie w lipcu 1942 roku, kiedy nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Stronnictwie Narodowym na tle scalenia NOW z Armią Krajową (AK).

NSZ powstały w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i części NOW. W skład NSZ weszły także: Narodowo- Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo- Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości oraz częściowo: Konfederacja Zbrojna, Organizacja Wojskowa "Wilki", Bojowa Organizacja "Wschód", Polska Organizacja Zbrojna, Polskie Wojska Unijne, Korpus Obrońców Polski, Załoga Partyzantów Wojskowych, Związek Kobiet Czynu, Młody Nurt oraz część lokalnych struktur AK.

Polityczne zwierzchnictwo nad NSZ sprawowała Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna (TNRP). Organizacja powołała również Służbę Cywilną Narodu, która pełniła rolę podziemnego zalążka cywilnej administracji państwowej. Struktura organizacyjna NSZ uwzględniała przedwojenny podział administracyjny Polski, obejmowała jednak także tereny należące przed 1939 rokiem do Niemiec.

Całość obszaru podzielono na 6 inspektoratów. Obejmowały one 17 okręgów, te zaś podzielone były na obwody (z uwagi na rozległość terenu istniały także podokręgi). Najmniejszymi komórkami terenowymi były powiaty i placówki. Na ich szczeblu istniały komendy na czele z komendantami okręgowymi i powiatowymi.

UCHWAŁA NR XIV/226/07
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie nadania nazwy "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i wschodniej obwodnicy miasta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zmiany; Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku  Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i  wschodniej obwodnicy miasta.

§ 2.

Rondo oznaczono kolorem zielonym na graficznym załączniku do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2007 roku odeszła do Pana, przeżywszy lat 80

Ś. P.
Anna Maria Szucka
z domu Czerny

Żołnierz Armii Krajowej - ps. "Łucja" (odznaczona Krzyżem Armii Krajowej), magister prawa - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oddana rodzinie Żona, Matka i Babcia, wierny przyjaciel, współzałożyciel i dobry duch opiekuńczy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zasłużony członek Oddziału Zakopane Związku Podhalan. Człowiek szlachetny i prawy.

Msza Święta za duszę śp. Anny Marii Szuckiej odprawiona zostanie w dniu 14 września 2007 roku o godzinie 14.00 w Kościele Rektoralnym pw. Wszystkich Świętych (tzw. kaplica cmentarna) na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu (sekcja 20a, rząd XII, numer 19).

Ufni w Boże miłosierdzie
Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzina i Przyjaciele

»»   Księga kondolencyjna  ««

10 września 2007 roku w Connecticut zmarł

Ś. P.

Stefan Celichowski

(mjr Andrzej Skalski)

oficer Brygady Świętokrzyskiej

W smutku z rodziną łączą sie weterani Narodowych Sił Zbrojnych.

Fot.  Kancelaria Prezydenta
Fot. Kancelaria Prezydenta

1 września 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z okazji Dnia Weterana wręczył ordery żołnierzom-kombatantom, uczestnikom walk o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali m.in. Tadeusz Baran i Jan Zalewski.

(as)

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych:

Jerzy Turowski - USA
Stanisław Bajkowski
Tadeusz Baran
Wojciech Bojarczuk
Bohdan Fursewicz
Irena Gajewska
Mieczysław Gazdecki
Artur Kochański
Antoni Michalczuk
Robert Miecznikowski
Kazimiera Mierzwa
Władysław Miłkowski
Stefan Nowak
Helena Pięta
Mirosław Reszko
Antoni Rogowski
Józef Szeremet
Waldemar Szostkiewicz
Jan Zalewski

(as)

Uchwała nr XVI/71/2007
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


W sprawie: poparcia inicjatywy budowy figury poświęconej poległym i pomordowanym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania "Bartek" zlokalizowanej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej na dz. 1634 przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Zarząd Okręgu Podbeskidzie w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Popiera inicjatywę Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Zarząd Okręgu Podbeskidzie w Żywcu dotyczącą budowy Figury w Hołdzie Żołnierzom VII okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania "Bartek" walczących o wolną Polskę, w tym 16 żołnierzy - mieszkańców Szczyrku.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych:

Władysław Kołaciński - pośmiertnie
Henryk Borski
Władysław Foksa
Zygfryd Gromadzki
Stanisław Sadowski
Stanisław Świercz

(as)

W 63. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył 32 bohaterów tamtych dni za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność kombatancką i społeczną. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 29 lipca 2007 r. w Parku Wolności, obok Muzeum Powstania Warszawskiego.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał m.in. Henryk Antoni Majewicz, pseud. „Marecki”. W 1942 r. wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie ukończył kurs saperski. Po wybuchu Powstania, nie mogąc dołączyć do swego oddziału NSZ, znalazł się w Armii Krajowej. Walczył na Woli i w Śródmieściu w baonie „Kiliński”. Jako saper był wykonawcą lub uczestnikiem kilku spektakularnych akcji bojowych – podpalenia niemieckiego czołgu na Woli, rozbrojenia goliata i podpalenia miotaczem ognia gmachu PASTy. Podczas walk poważnie ranny. Po upadku Powstania znalazł się w obozie Mullberg nad Elbą – Stallag B. Po jego wyzwoleniu, wstąpił we Włoszech do armii gen. Andersa. Pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, skąd powrócił do kraju w kwietniu 2007 r.

Źródło: www.prezydent.pl.

29 lipca 2007 roku w Olesznie odbyła się uroczystość upamiętniająca walkę oddziałów partyzanckich: NSZ mjr. Władysława Kołacińskiego "Żbika" i AK Mieczysława Tarchalskiego "Marcina".

W kościele parafialnym w Olesznie zgromadzili się żołnierze NSZ i AK, tworząc przepiękne poczty sztandarowe. Kiedy przemaszerowali główną nawą kościoła, prowadzeni przez oficera z szablą, coś serce zaczęło się ściskać...

Licznie zgromadzili się mieszkańcy, młodzież i przybyli goście. Po uroczystej mszy świętej żołnierze w towarzystwie reprezentacyjnej orkiestry przemaszerowali pod tablicę pamiątkową, w miejscu walki stoczonej 26 lipca 1944 roku. Odczytano Apel Poległych, odegrano Hymn Narodowy, Rotę, szabla unosiła się do góry. Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem. Obecni byli uczestnicy bitwy oraz członkowie rodziny Pana majora Kołacińskiego, mieszkańcy Oleszna wdzięczni za uratowanie życia, za uratowanie honoru.

Przed 63 laty szybka akcja oddziałów uratowała Oleszno przed zagładą, zginęło 22 SS-manów.