Pismo Zarządu Głównego ZŻNSZ do radnych Miasta Kałuszyn

Dokumenty

Pismo Zarządu Głównego ZŻNSZ do radnych Miasta Kałuszyn w sprawie nadania rondu imienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wnosi o publiczne odczytanie niniejszego pisma w czasie obrad Sesji Rady Miasta Kałuszyn w dnu 27.02.1013 w czasie dyskusji nad nadaniem nowo powstałemu rondu w miejscowości Ryczołek gm. Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 imienia „Żołnierzy Wyklętych”. Pismo poniżej:


Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych popiera inicjatywę mieszkańców Gminy Kałuszyn nadania rondu w miejscowości Ryczołek gm. Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 imienia „Żołnierzy Wyklętych”, mającą na celu upamiętnienie Bohaterów ostatniego, antykomunistycznego powstania na ziemiach polskich, skierowanego przeciw okupacji sowieckiej, które trwało w latach 1944-1963.

Po II wojnie światowej Polska nie odzyskała niepodległości, popadając ponownie pod okupację Związku Sowieckiego – jednego z mocarstw, które we wrześniu 1939 roku wspólnie i w ścisłym porozumieniu z III Rzeszą zaatakowały II Rzeczpospolitą, a następnie podzieliły jej terytorium na prawie równe 2 strefy okupacyjne.

Po II wojnie światowej okupant sowiecki kontynuował masową eksterminację narodu polskiego, m.in poprzez założenie ok. 200 nowych obozów koncentracyjnych i wykorzystywanie obozów koncentracyjnych poniemieckich w celu ujarzmienia oporu Polaków przed kolejną sowiecką okupacją. Celem było ustanowienie trwałej okupacji ziem polskich poprzez eksterminację ludności, która się jej sprzeciwiała. Skalę ludobójstwa prezentuje Leszek Żebrowski – jeden z najwybitniejszych historyków, specjalizujących się w historii formacji niepodległościowych w czasie i po II wojnie:

„W komunistycznych więzieniach stracono na mocy „wyroków sądowych” około 5 tys. osób. Wiemy jednak, że nawet w świetle komunistycznego prawa owe wyroki były od początku nieważne. W komunistycznych więzieniach i obozach zamordowano w aresztach, śledztwach lub już po wydanych wyrokach wieloletniego więzienia około 20 tys. ludzi. Łącznie daje to liczbę 25 tys. ofiar, z czego zaledwie co piąta zginęła w wyniku zbrodni sądowej, jaką była ówczesna kara śmierci. Reszta zginęła w wyniku zbrodni pozasądowych, choć znajdowała się w gestii komunistycznego wymiaru (nie)sprawiedliwości.  Wielokrotnie więcej zabitych zostało w terenie, w wyniku walk (szacuje się, że było ich ok. 8 tys.), ale przede wszystkim obław, pacyfikacji i następujących po nich masowych represji. Łącznie w okresie powstania antykomunistycznego zginęło od 50 tys. do nawet 100 tys. ludzi.” (Nasz Dziennik, 23.02.2013 r.)

Nadal żyją świadkowie tamtych wydarzeń i ich najbliżsi krewni, którzy dążą do upamiętnienia swoich bliskich, walczących o suwerenne Państwo Polskie. Ich walka była przemilczana w PRL-u, w okresie okupacji sowieckiej. Dziś winniśmy im hołd i pamięć. Istnieje silna społeczna potrzeba przywrócenie tamtych wydarzeń i ich Bohaterów zbiorowej pamięci społeczeństwa polskiego. Bohaterowie powstania antykomunistycznego są wzorami bezkompromisowych postaw patriotycznych, obywatelskich i wolnościowych, szczególnie dla współczesnej młodzieży.

W imieniu Narodu polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3.02.2011 roku uchwalił święto państwowe „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ” w hołdzie Bohaterom powstania antykomunistycznego. Preambuła do ustawy, ustanawiającej to święto brzmi:

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. (Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160)

Z powyższych powodów Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych uważa, że bardzo zasadnym jest, żeby nowo powstałemu rondu w miejscowości Ryczołek gm. Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 zostało nadane zaszczytne imię „Żołnierzy Wyklętych”.

Zarząd Główny
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Sekretarz Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Karol Wołek
/-/