Szczerbiec nr 1 – grudzień 1990

Wydawnictwa

Pierwszy numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – ukazał się w grudniu 1990 roku. Ma
tylko 6 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej
wierną kopię (co do znaku) całego biuletynu.

Spis treści:
Od redakcji – str. 1
Sprawy organizacyjne – str. 2
Komunikaty Zarządu Głównego związku – str. 5

 

 

 


 


BIULETYN ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

—————————————————————

Rok I Lublin, grudzień 1990 r. Nr 1

—————————————————————

OD REDAKCJI

Po 50 latach prześladowań żołnierze Narodowych Sił Zbroj-

nych uzyskali prawa obywatelskie.

Przez ponad 40 lat ci,którzy walczyli o wyzwolenie kraju

spod okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz bronili przed wprowa-

dzeniem ustroju komunistycznego w Polsce byli traktowani jako wro-

gowie narodu. Byli prześladowani i mordowani jedynie za to,że wy-

stępowali przeciwko narzuconemu przez obce mocarstwo ustrojowi,któ-

ry doprowadził kraj do ruiny gospodarczej i zdemoralizował ludzi

sprawujących władzę i z nimi współpracujących.

Pod rządami komunistycznymi wymordowano tysiące najlepszych

Polaków,nie tylko czynnych przeciwników ustroju ale i żołnierzy,

którzy dokonali bohaterskich czynów w walkach z hitlerowcami zarówno

w kraju jak i na Zachodzie w armiach sprzymierzeńców.

Straconego życia nie da się przywrócić ale należy przywrócić

godność dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy.

Dla dokonania tego ważnego zadania powołany został Związek

Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z siedzibą w Lublinie,którego

terenem działalności jest obszar Państwa Polskiego.

Celem Związku jest:

– przywrócenie godności dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy,

– utrzymywanie więzów przyjaźni,koleżeńska pomoc i braterstwo broni

NSZ,

– badanie,utrwalanie i upowszechnianie historii,tradycji i dziedzic-

twa ideowego NSZ,

– występowanie o nadanie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy NSZ

i ich rodzin.

Najważniejszym obecnie zadaniem jest zorganizowanie na

terenie całego kraju oddziałów okręgowych Związku,w których będą

zrzeszeni żołnierze NOW,NOB,NSZ,NZW i WIN oraz ich rodziny.

Drugim również bardzo ważnym zadaniem jest ocalenie od

zapomnienia historii organizacji,jej działalność, rejestr jej człon-

ków oraz grobów poległych i zamordowanych żołnierzy i ich rodzin.


Str.2 Szczerbiec – grudzień 1990 r

—————————————————————–

Związek zamierza sporządzić i wydać w formie encyklopedycz-

nej listę żołnierzy NOW,NOB,NSZ i NZW aresztowanych,straconych i po-

ległych w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w okresie

ustroju komunistycznego w Polsce.

Zadania spoczywające na Związku są olbrzymie. Prowadzona

przez komunistów propaganda zaszargała opinię NSZ w sposób dotych-

czas niespotykany w historii. W umysłach wielu Polaków,zwłaszcza

urodzonych po wojnie utrwalono,że Narodowe Siły Zbrojne były orga-

nizacją wrogą. Rzeczywiście była to organizacja zwalczająca ustrój

komunistyczny, narzucony przez obce mocarstwo.

Odkłamania tej historii można będzie dokonać tylko wspól-

nymi siłami wszystkich żołnierzy NSZ. Najważniejszą rolę w tej

sprawie muszą odegrać Zarządy Okręgowe Związku,które przez bezpośrednie

kontakty ze swoimi członkami będą mogły zebrać dokumenty i relacje

dotyczące działalności Narodowych Sił Zbrojnych.

Redakcja prosi o nadsyłanie ciekawych relacji z akcji party-

zanckich,które będą zamieszczane na łamach Biuletynu. W relacjach

należy podawać nazwiska i pseudonimy możliwie wszystkich biorących

udział w akcjach żołnierzy, dowódców,poległych i rannych.

Biuletynowi nadaliśmy tytuł,jaki nosił tygodnik konspira-

cyjny,wydawany od czerwca 1943 r.do lipca 1945 r. w Okręgu Lubelskim

NSZ. Biuletyn redagowany jest przez kilku członków Redakcji tygodnika

„Szczerbiec”-

W pierwszym okresie Biuletyn będzie miesięcznikiem. W przy-

szłości w zależności od potrzeb – być może będzie wydawany częściej.-

Marek Grzesiuk

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,mający siedzibę

w Lublinie zarejestrowany został 1 sierpnia 1990 r.w Sądzie Wojewódz-

kim I Wydział Cywilny w Lublinie Sygn.akt Ns Rej.St.31/90. Terenem

działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego a cele i sposoby

ich realizacji określone są w statucie.

Walne Zebranie Delegatów Związku odbyło się 15 września

1990 r. w Lublinie,na którym wybrano Zarząd Główny w składzie:

– Bohdan Szucki – prezes

– Marek Grzesiuk – wiceprezes

i rzecznik prasowy Związku

– Henryk Staszewski – sekretarz

– Witold Wolanin – skarbnik

– Ryszard Piwiński – członek prezydium – radca praw.

– Franciszek Flisiński – -„-


Szczerbiec – grudzień 1990 r. str. 3

———————————————————————

Adresy kontaktowe/tymczasowe/ z Zarządem Głównym Związku:

– ul. Kowalska Nr 8 m 3, 20-115 Lublin – Bohdan Szucki,tel.205-60

– ul.Droga Męcz.Majdanka Nr 26 m.3, 20-310 Lublin -Henryk Staszewski

tel.417-37

W październiku 1990 r.Ordynariusz Diecezji Lubelskiej Ksiądz Biskup

Bolesław Pylak na wniosek Zarządu Głównego Związku powołał Kapelana

żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Został nim Ksiądz Ryszard J u r a k,

proboszc parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w osie-

dlu Czuby w Lublinie,przy ul.Jana Pawła II Nr 11.

Do końca 1990 r. powołane zostały następujące oddziały okręgowe

Związku Żołnierzy NSZ :

1. w Lublinie na podstawie Postanowienia Nr 1 z 15 września.

Walne Zebranie Członków odbyło się 15 września 1990 r,na którym

wybrano zarząd w składzie:

– Ludwik Meresta – prezes

– Henryk Wieczorek – wiceprezes

– Irena Zarychta – sekretarz

– Stanisław Pupek – skarbnik

– Tadeusz Kamiński – członek

– Jan Kowalski – członek

Adresy kontaktowe/tymczasowe/ z Zarządem Okręgu Związku:

– ul.Karpińskiego Nr 5 m 60 – Puławy,tel.29-34 Ludwik Meresta

– ul.Grażyny Nr 12 m 16 -20-605 Lublin,tel.55-89-32 Irena Zarychta

2. we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Nr 2 z 15 września 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 13 października 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

– Witold Szpatowicz – prezes

– Czesław Czaplicki – wiceprezes

– Marian Mandecki – sekretarz

– Władysław Dłużniewski – skarbnik

– Janina Kuś – członek

– Barbara Gawlik – członek

– Marian Bobolewski – członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

– ul.Żeromskiego Nr 37 m 12 – 50-321 Wrocław, Witold Szpatowicz


Str.4 Szczerbiec – grudzień 1990 r.

——————————————————————-

3. w Łomży na podstawie Postanowienia Nr 3 z 6 listopada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 20 października 1990 r.,na

którym wybrano Zarząd Okręgu w składzie:

– Władysław Dzierzgowski – prezes

– Czesława Łubaszowska – wiceprezes

– Jan Kossakowski – sekretarz

– Roman Terejak – członek

– Jerzy Zawistowski – członek

– Marian Olszewski – członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

– ul.Fabryczna Nr 23, 18-400 Łomża , Władysław Dzierzgowski

4. w Kielcach Okręg Świętokrzyski na podstawie Postanowienia nr 4

z 6 listopada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 9 listopada 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

– Eugeniusz Kerner gen.bryg. – prezes honorowy

– Zygmunt Krasnowski – prezes

– Stanisław Lisowski – wiceprezes

– Irena Hruszczak – sekretarz

– Józef Lisowski – skarbnik

– Władysław Kołaczkiewicz – członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

– ul. Grunwaldzka Nr 22 m 70 – 25-736 Kielce – Zygmunt Krasnowski

tel.508-09

5.w Warszawie Okręg Stołeczny na podstawie Powołania Nr 5 z 20 listo-

pada 1990 r.

Walne Zebranie Członków odbyło się 30 listopada 1990 r.,na którym

wybrano zarząd w składzie:

– Michał Pobocha – prezes honorowy

– Stanisław Borodzicz – prezes

– Jerzy Nachtman – wiceprezes

– Witold Teske – sekretarz

– Zenon Pszczółkowski – skarbnik

– Maria Kobierzycka-Maciąg – członek

– ksiądz Franciszek Nowicki – członek

– Tadeusz Tomaszkiewicz – członek

– Andrzej Filipowski – członek

Adres kontaktowy /tymczasowy/ z Zarządem Okręgu Związku:

– ul.Kwiatowa Nr 12 m 7 – 02-579 Warszawa , Stanisław Borodzicz


Szczerbiec – grudzień 1990 r Str.5

——————————————————————

6. W połowie stycznia 1991 r. powołany będzie Okręg Pomorski z sie-

dzibą w Gdyni.

W końcowej fazie organizacji znajdują się okręgi:w Częstochowie,

Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Koninie .

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU

11 grudnia 1990 r. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew J.

Kraszewski – Duszpasterz Polskich Kombatantów przyjął na audiencji

członków zarządu głównego i Kapelana żołnierzy NSZ księdza Ryszarda

Juraka.

29 grudnia 1990 r. przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ poraz

pierwszy brali udział na zaproszenie Duszpasterza Polskich Kombatantów

w tradycyjnym opłatku świątecznym i spotkaniu noworocznym z udziałem

J.E.ks.Prymasa Józefa Kardynała Glempa.

W drugiej połowie grudnia 1990 r. Związek Żołnierzy Narodowych

Sił Zbrojnych ujęty został w wykazie Stowarzyszeń Kombatanckich i ofiar

wojny przyjmujących i rekomendujących wnioski o przyznanie uprawnień

kombatanckich przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

W związku z tym żołnierze NSZ mogą już składać w swoich Zarządach

Okręgowych wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich zgodnie

z Regulaminem wydanym w lutym 1990 r.przez Biuro do Spraw Kombatantów

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Po zaopiniowaniu każdego wniosku przez Zarząd Okręgu /rubryka 20

Kwestionariusza/ wnioski należy przesłać do Zarządu Głównego,który

po napisaniu rekomendacji na odpowiednim druku prześle je do Ministers-

twa lub do nowopowołanej instytucji przy Prezydencie R.P.

11 listopada 1990 r. odbyło się poświęcenie sztandaru 202 pp.

Narodowych Sił Zbrojnych w kościele parafialnym we Włoszczowie.

W uroczystości tej udział wzięli członkowie Zarządu Głównego Związku,

partyzanci tego pułku,delegacje zarządów okręgowych związku i miejsco-

we społeczeństwo.

Zarząd Główny Związku przypomina,że zgodnie z art.20 ust.1 ustawy

z 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. Nr 20,poz.194/

zarządy okręgowe zobowiązane są do powiadomienia Urzędu Wojewódzkiego

o powołaniu okręgu. Należy podać również skład zarządu i adres siedziby

oraz doręczyć statut Związku.


Str.6 Szczerbiec – grudzień 1990 r.

——————————————————————

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przesłał

22 grudnia 1990 r. do Lecha Wałęsy – Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej list gratulacyjny następującej treści:

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

W dniu tak uroczystym dla wszystkich Polaków,w którym z woli

Narodu obejmuje Pan,Ekscelencjo najwyższy Urząd Prezydenta wolnej Naj-

jaśniejszej Rzeczypospolitej,my żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych

składamy Panu hołd i gorące podziękowanie za wytrwałą i zwycięską

walkę o Polskę niepodległą,uwolnioną spod komunistycznej okupacji.

Wiemy jak wielki to był trud,bowiem żołnierze Narodowych Sił

Zbrojnych jako pierwsi podjęli walkę z najeźdzcą nie tylko hitlerowskim

ale i komunistycznym.

Podejmując tę walkę,nasze pokolenie czerpało siłę z krwi prze-

lanej przez Powstańców 1831 i 1863 roku,przez Legionistów I Wojny

Światowej,prez żołnierzy roku 1920. Wierzyliśmy zawsze,że i w obecnej

dobie z krwi przelanej w obronie słusznej polskiej sprawy przez naj-

lepszych synów Ojczyzny,z ich cierpień i prześladowań,trwających przez

cały czas pod rządami komunistycznej agentury wyrośnie pokolenie,

które walkę o wolną Polskę doprowadzi do całkowitego zwycięstwa.

Pan,Panie Przezydencie należy do tego pokolenia.

Życzymy Panu, Panie Prezydencie dużo zdrowia i mocy ducha do

dalszej pracy dla dobra Narodu na słusznie obranej drodze.Życzymy Panu,

by pełniąc tak zaszczytne ale trudne stanowisko Prezydenta Rzeczypospo-

litej cieszył się Pan zawsze opieką Tej „co Jasnej broni Częstochowy

i w Ostrej świeci Bramie”.

Prezes

Zarządu Głównego

/-/ dr Bohdan Szucki

-o-

Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ wspólnie z Cukrownią w Garbo-

wie przygotowuje zorganizowanie uroczystości związanej z poświęceniem

tablicy dla uczczenia gen.bryg.NSZ Zygmunta Broniewskiego,ps.”Bogucki”

– komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1944 – 1945.

Uroczystość ta odbędzie się 16 czerwca 1991 r. w Garbowie pod

Lublinem,gdzie do 1944 r.Zygmunt Broniewski mieszkał,posiadając mają-

tek ziemski i był akcjonariuszem miejscowej cukrowni.

Związek ma nadzieję,że w uroczystości tej,pierwszej o zasięgu

ogólnokrajowej w Wolnej polsce wezmą udział żołnierze NSZ z całego

kraju i emigranci.