Uchwała Rady Miejskiej Lublina – Rondo NSZ – 2 marca 2000

Dokumenty

Uchwała Rady Miejskiej Lublina – Rondo NSZ – 2 marca 2000

Uchwała Nr 329/XXI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 2 marca 2000 r.
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) – Rada Miejska w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1
Rondo przy zbiegu ulic: Nadbystrzycka, Krochmalna, Jana Pawła II (szkic sytuacyjny – załącznik nr 1) otrzymuje nazwę: Rondo Narodowych Sił Zbrojnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lublina.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej podjęcia.
§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w miejscowej prasie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz