Film promocyjny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – 2020 r.

Aktualności Filmy

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedynej organizacją kombatancką reprezentującą środowisko kombatantów polskiego podziemia narodowego. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedną z najaktywniejszych organizacji społeczno-kombatanckich w Polsce.

Związek Żołnierzy NSZ istnieje od 1990 roku, został powołany do życia przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. ZŻNSZ popiera konkretne idee, wartości, inicjatywy społeczne, edukacyjne i sam działa w sferze społecznej. Organizacja, symbole i tradycja NSZ nie mogą być wykorzystywane w aktualnej walce partyjnej oraz łączone z symbolami i hasłami partyjnymi. Armia narodowa, jaką były NSZ, i jej tradycje są dobrem wszystkich Polaków i nie można pozwolić na ich zacieśnienie do określonych środowisk.

Głównym celem jest polityka historyczna – formowanie całego społeczeństwa, przyszłych pokoleń w duchu ideałów NSZ. Celem jest przechowanie depozytu ideałów NSZ i przekazanie go kolejnym pokoleniom Polaków. Żołnierze NSZ w 2010 roku podjęli decyzję o zainicjowaniu „sztafety pokoleń”, która zapewni trwanie idei NSZ w młodych pokoleniach Polaków. W przyszłości główną misją i celem istnienia Związku będzie wychowywanie społeczeństwa polskiego, głównie młodzieży. W tym zadaniu żołnierze NSZ będą wzorem postaw patriotycznych, ideowości, mądrości i bezkompromisowości w sprawach suwerenności Polski.

Misją Związku Żołnierzy NSZ, dla której istnieje odmłodzona organizacja, jest szeroko pojęta edukacja i upowszechnianie ideałów, tradycji i rzetelnej wiedzy o NSZ. Uważamy, że żołnierze idealiści, gotowi w imię obrony społeczeństwa polskiego, suwerenności i niepodległości Polski stanąć do nierównej walki o wartości najwyższe, powinni stać się wzorami obywateli dla nowego pokolenia Polaków, którzy będą tworzyli niepodległe państwo polskie.

Tradycja NSZ pozwala na wyjście z ideałami narodowymi do szerszych grup społeczeństwa. Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych pozwala na utworzenie mostu do tych grup społecznych, które do tej pory były obojętne lub nawet wrogie ideałom narodowym. Związek Żołnierzy NSZ jest organizacją otwartą na każdego, kto szanuje i chce kultywować tradycje Narodowych Sił Zbrojnych – armii narodowej, z którą każdy Polak ma prawo się utożsamiać i odczuwać zasłużoną dumę z jej zasług.

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do liczebności i najlepiej zakonspirowaną podziemną formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. W szeregach Narodowych Sił Zbrojnych walczyło blisko 100 tysięcy żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego, którzy walczyli z oboma okupantami: nazistowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Sowieckim. Niemcy uważali NSZ za formację najbardziej antyniemiecką, a sowieci uważali NSZ za najbardziej antykomunistyczną w Polskim Państwie Podziemnym. Narodowe Siły Zbrojne kierowały się polskim interesem narodowym.

Karol Wołek