Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy NSZ

Celem powstania Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest podnoszenie sprawności proobronnych. W tym celu organizujemy regularne szkolenia na terenie niemal całej Polski.

Nasze cele:

  • Rozwój kultury fizycznej i popularyzowanie sportu wśród wszystkich grup społeczeństwa polskiego, także osób niepełnosprawnych.
  • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności proobronnych.
  • Organizowanie szkoleń podnoszących sprawność fizyczną i proobronnych.
  • Udział w szkoleniach o charakterze proobronnym i sportowym organizowanych przez MON i inne instytucje państwowe, samorządowe i społeczne.
  • Współpraca z organizacjami sportowymi i proobronnymi.
  •  Organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego i proobronnego.
  • Organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych poszerzających wiedzę o obrońcach Polski.
  • Realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i proobronnych.
  • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań proobronnych za pośrednictwem Prezydium ZG ZŻNSZ.

Kto może dołączyć?

Członkami Sekcji Sportowo-Obronnej mogą zostać również osoby niebędące członkami Związku Żołnierzy NSZ oraz niepełnoletnie, za zgodą ich prawnych opiekunów.

Kontakt

sso@nsz.com.pl