Rozkaz S. Nakoniecznikowa z 18.07.44

Dokumenty

Rozkaz dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych – Stanisława Nakoniecznikowa „Kmicica” – z 18 lipca 1944 roku.


NARODOWE SIŁY ZBROJNE         m.p. dnia 18 lipca 1944.
---------------------
  KOMENDA GŁOWNA
  L. dz. 134/44
                 Według rozdzielnika Nr. 2

Rozkaz specjalny
—————-

Żołnierze NSZ!

W rozkazie Nr.572 ogłoszonym w dniu 15.7.44 Wódz Naczelny
wypowiedział się w sprawach wojskowych w Kraju. Potępił On wszel-
ką destrukcyjną robotę w życiu wojskowym Polski Podziemnej i
stwierdził, że obowiązkiem wszystkich Polaków jest znalezienie
się w szeregach AK.
Stwierdzam, że NSZ na mocy umowy scaleniowej z dnia 7/III.
44, oraz złożonej przez Pułk.Żegotę przysięgi na ręce Komendanta
Sił Zbrojnych w Kraju – są członem Armii Krajowej.
W związku z rozkzem Naczelnego Wodza zwracam się równocześ-
nie do Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju o przyjęcie mnie celem
ostatecznego załatwienia spraw, związanych z dokonanym scaleniem.
Wierzę, że powaga chwili, w szczególności zaś niebezpieczeń-
stwa grożące całemu Narodowi Polskiemu w momencie kończenia się
wojny doprowadzą do tak upragnionego przez nas ostatecznego unor-
mowania stosunków wojskowych w Kraju.
Wzywam wszystkich żołnierzy NSZ do dalszego wykonywania
swoich obowiązków w myśl otrzymanych rozkazów, z pełną energią
i poświęceniem.

p/o KOMENDANT GŁOWNY NSZ

/-/ K m i c i c