XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Aktualności Patronaty ZŻNSZ

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

 

REGULAMIN  XI  EDYCJI  KONKURSU

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”.

I. Organizatorzy Konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina

II. Komitet Honorowy:

Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Paweł Soloch

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki

Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik

Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk

Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa

Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flaszer

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek

Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka

Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki

Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł

Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza

Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk

[w trakcie ustalania]

Patronat medialny:

TVP3 Lublin

Polskie Radio Lublin

Kwartalnik Myśl.pl

[w trakcie ustalania]

III. Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2022).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944–1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

IV. Kategorie prac.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
 2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja; można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła).
 3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klasy 3–6,
 • uczniowie szkół podstawowych klasy 7–8,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

V. Kryteria oceniania.

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, opisanie kontekstu historycznego.
 2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. Preferowana jest tematyka mniej powszechna, niesztampowa, odkrywcza np. Kresów Wschodnich II RP po II wojnie światowej lub dotycząca NSZ/NZW.

VI. Parametry prac konkursowych.

 1. Prace pisemne w kategorii szkół podstawowych powinny zawierać 2–5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadpodstawowych powinny zawierać 3–7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy: czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik. Prace pisemne muszą być wydrukowane na papierze.
 2. Prace multimedialne: prezentacje nie powinny zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie powinny być dłuższe niż 5 min. Prace należy przesyłać na płytach CD, DVD lub pamięciach przenośnych. Format plików filmowych: mov lub mp4. Format plików z prezentacjami: MS Office PowerPoint lub OpenOffice Impress.
 3. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną. Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie. W przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu. Prace plastyczne muszą mieć rozmiar pozwalający na przesyłkę pocztą lub kurierem i powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie transportu.
 4. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
 5. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).

VII. Przebieg Konkursu.

Prace konkursowe z całej Polski i z zagranicy należy przesyłać na adres: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, tel.: 730-363-355, z dopiskiem:

„Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego  Konkursu; wyłonienie najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie w okolicach dnia 20 czerwca 2022 roku. Kontakt w sprawach organizacyjnych: 730-363-355, e-mail: fundacja.fkw@gmail.com.

VIII. Harmonogram Konkursu.

 1. Prace konkursowe należy przesyłać do 1 marca 2022 roku na adres organizatora.

W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.

 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 31 marca 2022 roku na stronie konkursu:

http://konkurswykleci.pl. Na stronie konkursu będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.

 1. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w okolicach dnia 20 czerwca 2022 roku w Lublinie.

IX. Jury.

 1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów, pracownicy uczelni wyższych.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

X. Nagrody.

 1. W każdej z trzech kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Nie ma nagród specjalnych.
 2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, udział w zgrupowaniu laureatów na Lubelszczyźnie, nagrody rzeczowe, m.in.: sprzęt elektroniczny, gry edukacyjne i książki historyczne.
 4. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

XI. Zasady uczestnictwa.

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 3. Konkurs ma charakter jawny.
 4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
 5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
 7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, adres: ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, nr KRS: 0000446435.
 9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.

XII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa–Lublin 2007.
 • Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
 • Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym w latach 1944–1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.
 • Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
 • Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego  Radzyń Podlaski w latach 1944–1956, Biała Podlaska 1998.
 • Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945–1956), 1995.
 • Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944–1956, 2011.
 • Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908–1948), wyd. IPN, Poznań 2013.
 • Szucki Bohdan, Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu, Lublin 2012.
 • W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint wyd. z 1948, Lublin 2018.
 • Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1952, Warszawa 1992.
 • Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa–Lublin 2010.
 • Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944–1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.
 • Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa 2014.
 • Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994–1996.
 • Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa.
 • ipn.gov.plnsz.com.pl, http://www.zaporczycy.pl

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl, a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.konkurswykleci.pl  oraz na stronach organizatorów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.:  730-363-355.