Regulamin IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Patronaty ZŻNSZ

Ruszyła IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina oraz XXIX LO im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

 

REGULAMIN  IX  EDYCJI  KONKURSU

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Regulamin Konkursu w formacie PDF

I.  Organizatorzy Konkursu:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina

II. Patronat honorowy:

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Minister Edukacji Narodowej

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski 

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik

Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk

Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa

Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek

Podlaski kurator Oświaty – Beata Pietruszka

Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch

Śląski Kurator Oświaty – mgr  Urszula  Bauer

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki

Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska

Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

 

Patronat medialny:

TVP 3 Lublin

Polskie Radio Lublin

Kwartalnik „Myśl.pl”

 

III. Cele Konkursu:

Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2020).

Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.

Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

 

IV. Kategorie prac.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).

Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.) Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie szkół podstawowych

uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

V. Kryteria oceniania.

Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.

Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.

Poprawność językowa.

Estetyka pracy.

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.

Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

 

VI. Parametry prac konkursowych:

Prace pisemne w kategorii szkół podstawowych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadpodstawowych powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.

Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.

Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, w przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.

Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).

Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).

 

VII. Przebieg Konkursu:

Prace konkursowe z całej Polski i z zagranicy należy przesyłać na adres: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, tel.: 730-363-355, z dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu; wyłonienie najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie w okolicach dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 730-363-355.

 

 VIII. Harmonogram Konkursu:

Prace konkursowe należy przesyłać do 31 stycznia 2020 roku na adres organizatora. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki Konkursu będą ogłoszone 1 marca 2020 roku na stronie konkursu: http://konkurswykleci.pl. Na stronie konkursu będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.

Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w okolicach dnia 20 kwietnia 2020 roku w Lublinie.

 

IX. Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów, pracownicy uczelni wyższych.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

 

X. Nagrody:

W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Nie ma nagród specjalnych.

Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.

Współorganizatorzy i związki kombatanckie mogą wyróżnić najlepsze prace np. za prace związane z Kresami Wschodnimi lub dotyczące NSZ/NZW.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny i książki historyczne.

Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

 

XI. Zasady uczestnictwa:

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

Konkurs ma charakter jawny.

Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, adres: ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, nr KRS: 0000446435.

Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.

 

XII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.

Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.

Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym w latach 1944-1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.

Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.

Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego „Radzyń Podlaski” w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.

Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.

Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956, 2011.

Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), wyd. IPN, Poznań 2013.

W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint wyd. z 1948.

Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992.

Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010.

Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.

Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa 2014.

Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996.

Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa

ipn.gov.pl,  nsz.com.pl,  http://brygadaswietokrzyska.pl,  http://podziemiezbrojne.blox.pl,  http://www.zaporczycy.pl

 

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

 

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.konkurswykleci.pl  oraz na stronach organizatorów.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.:  730-363-355